Vilkår for påmelding

Kun foresatte eller myndige personer kan fylle ut skjema for påmelding. Ved å sende inn påmeldingsskjemaet, godtar man skolens vilkår og de regler som til enhver tid gjelder, eksempelvis regler om smittevern.

Etter korrekt utfylt påmeldingsskjema, vil en automatisk bekreftelse komme på epost. (Husk å se i spam eposten din dersom du ikke mottar det i din vanlige innboks.) Når kursstart nærmer seg, vil mer informasjon komme fra DNBS&A sin administrasjon. Epostadressen og mobiltelefonnummer må være rett i påmeldingsskjemaet da fakturering, bekreftelse for påmelding og annen informasjon sendes til oppgitt epostadresse eller på SMS.

Påmelding til kurs er bindende og gjelder for et semester, med unntak av Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening. Påmelding til Musikalgruppa og Profesjonell Elitetrening er for et helt år (høst/vårsemester) og det er betalingsplikt for både høst og vårsemesteret.

Avmelding fritar ikke for betaling av semesteravgift.
Hvis en elev slutter etter to treninger (en gang i uken kurs), vil kursavgiften refunderes med fradrag av administrasjonskostnader og kurskostnader for de to treningene med Kr. 400,-.
Slutter en elev etter tre treninger den tredje uken, vil det ikke bli gitt noen refusjon av kursavgiften. Starter en elev trening etter ordinær semesterstart, vil full semesteravgift gjelde.
Ved avmelding senest 14 kalenderdager etter signatur av denne avtalen betales ingen semesteravgift, jf. lov om angrerett. Dersom avmelding skjer innen 14 dager (etter signatur av avtalen som gjelder Talentgruppene ved Profesjonell elitetrening i klassisk ballett), men etter at undervisningen har startet, gjelder følgende: Det regnes ut en sum for de dagene det har vært avholdt undervisning jf treningstimeplanen. Antall klasser summeres opp med kr 200 pr klasse, dette uavhengig om eleven faktisk har deltatt på treningen eller ikke. Avmelding senere enn 14 dager etter signatur av denne avtalen fritar ikke for betaling av semesteravgift.

All avmelding fra kurs må gjøres skriftlig til DNBS&A per epost (post@dnbs.no).

Ved påmelding til kurs i aktivitetsskolen, meld også fra til den respektive baseleder ved aktivitetsskole om hvilket kurs eleven skal på.

Eventuelle endring av kontaktinformasjon, eksempelvis adresseendring, e-post eller nytt telefonnummer, meldes inn til post@dnbs.no

Dersom det er få påmeldinger til et kurs, kan kurset avlyses eller kurset slås sammen med et annet kurs.

Semesteret varer i 15 uker, om ikke annet er oppført, og følger skolens ferier og fridager.

Kursene har ulike priser. Priser, informasjon om kursene, søskenrabatt og kursrabatt ved deltakelse på flere kurs ligger på nettsiden dnbs.no. Masterclass, Musikalgruppa og Profesjonell elitetrening hjemler ikke rabatt. En elev som dokumentert er medlem i eget navn i Norges Astma- og Allergiforbund, gis en rabatt på 500 kroner.

Hvis en elev bytter kurs, vil en eventuell differanse i kurspris faktureres eller krediteres.

Elever som møter opp på et kurs ved semesterstart og som har vært elever ved tidligere kurs, regnes automatisk som elever ved kurset og vil bli fakturert for det nye kurset.

Eleven trener på eget ansvar. DNBS&A har ikke forsikringsansvar hvis skader skulle oppstå under undervisning eller forestilling.

DNBS&A forbeholder seg retten til å anvende bilder til websider, program, media og lignende i forbindelse med driften av DNBS&A.

Det gis ikke honorar til eleven/elever som stiller på oppdrag for DNBS&A. Et eventuelt honorar tilfaller DNBS&A.

En attest fra DNBS&A vil faktureres med en kostnad på 250 kroner.

Andre vilkår:
Eventuell refusjon ved Covid-19

DNBS&A forholder seg til de til enhver tid til anbefalinger og regelverk for smittevern som kommer fra myndighetene. Dette kan medføre det kan bli nødvendig med noen endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av deler av kurset eller kurset i sin helhet. Dersom endringer inntrer før kursstart, og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet. Dersom endringer inntrer etter kursstart vil refusjon bli vurdert i forhold til situasjonen og DNBS&A må før eventuell refusjon, beregne et administrasjonsgebyr på 10 % av kurskostnaden minimum Kr. 500,-.

Dersom klasser ikke kan gjennomføres p.g.a smittevernregler, vil disse bli gjennomført online/elektronisk i det aktuelle tidsrommet.

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved DNSB&A.

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

DNBS&A ønsker å ha et ansvarlig forhold til hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre elever på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. DNBS&A har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre pedagoger, veiledere, frivillige og foresatte av barn i DNBS&A.

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser. Det er en god praksis å alltid spørre om lov før bildet eller film tas.

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene eller filmen før de publiseres. Dersom de som er avbildet, er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven.

DNBS&A retningslinjer:

Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal det overstyre foreldrenes ønske om publisering.
Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Bilde av nakne barn skal aldri tas og det skal vises varsomhet med å ta bilder av lettkledde barn. Ballettdrakt eller kostyme defineres ikke som lettkledd. Det skal vises måtehold med bruk av fullt navn.
Dersom et samtykke trekkes tilbake skal bilder og film som er publisert slettes.

Det kan leses mer om bilder av barn på nett på Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barnunge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/

På dubestemmer.no kan det leses mer om barn og unges personvern og hvordan man kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie:http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatt